Projekt „Jadę na staż” – Fundacja Imago

Szanowni Państwo,

Fundacja Imago realizuje projekt „Jadę na staż” dotyczący staży zawodowych dla osób młodych w Niemczech. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w upowszechnianiu informacji o możliwości udziału w stażach u niemieckich pracodawców realizowanych w ramach projektu.

„JADĘ NA STAŻ”

Zagraniczne doświadczenia zawodowe

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt pn. „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska” realizowany jest przez Fundację Imago we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie i Zabrzu oraz firmami RONAL i Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Aktualnie prowadzimy rekrutację uczestników do projektu,  w tym momencie mamy jeszcze miejsca w grupie, która wyjeżdża na staż w terminie 08.01.2017-08.03.2017. Ponadto w kolejnym roku planujemy realizację kolejnych 4 grup stażowych.

Do udziału zapraszamy osoby młode, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • w wieku 18-35 lat,
 • nie pracują, nie szkolą się, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (można być studentką/studentem studiów zaocznych),
 • mieszkają na terenie powiatów subregionu zachodniego i centralnego (w tym Zabrze) woj. śląskiego – lista powiatów dostępna w Regulaminie rekrutacji na stronie projektu (link poniżej)

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu (m.in. kurs języka niemieckiego, szkolenie międzykulturowe, warsztaty integracyjne, wizyty studyjne, wsparcie psychologiczno-doradcze);
 • 2-miesięczny staż zawodowy w Niemczech w zawodach techniczno-produkcyjnych zgodnie z Indywidualnym Planem Działania uczestnika (np. mechatronik, automatyk, technik mechanik, specjalista w zakresie obróbki skrawaniem, lakiernik, ślusarz,  elektronik, elektryk, operator CNC, i innych)
 • pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego – dojazd, opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe;
 • aktywizację zawodową po powrocie do kraju (poradnictwo zawodowe i wybór jednej z trzech form wsparcia tj: 1) płatne staże w Polsce dla osób zarejestrowanych w PUP w Zabrzu i PUP w Chorzowie, 2) szkolenia zawodowe z certyfikatem, 3) pośrednictwo pracy)
 • opiekę mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie;
 • zaświadczenie udziału w projekcie
 • do udziału zachęcamy również kobiety.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Korzyści dla uczestnika:

 • zdobycie kwalifikacji zawodowych
 • wzrost kompetencji językowych i multikulturowych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego zagranicą
 • pomoc i wsparcie w wejściu na rynek pracy
 • zmiana środowiska, otoczenia

Dokumenty rekrutacyjne, a także więcej informacji można uzyskać w:

Punkcie informacyjnym w Zabrzu, ul. Wolności 262, pok. 310/311, Zabrze

Biurze projektu, ul. Floriańska 1, Rybnik (budynek ośrodka CRiR Bushido), sala konferencyjna, 1 piętro, biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Osoby do kontaktu: Anna Starostka, tel. 504 565 301, e-mail: anna.starostka@fundacjaimago.pl lub Magdalena Stempska tel. 513 362 807 magda.stempska@fundacjaimago.pl

Informacje na stronach www:

http://fundacjaimago.pl/projekty/aktualne/jade-na-staz-zagraniczne-doswiadczenia-zawodowe-szansa-na-rynku-pracy-osob-w-wieku-18-35-lat-ze-slaska/

https://www.facebook.com/jadenastaz

Śląskie Centrum Aktywizacji

plakatslaskiecentrumaktywizacjiRealizatorzy: Profesja
Termin realizacji: 01.07.2016 –  30.06.2018
Obszar realizacji: województwo śląskie
Oferujemy: kursy, szkolenia, staż (stypendium 1185zł/mc)

Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych i znalezieniem zatrudnienia zapraszamy do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Aktywizacji”.

Projekt skierowany jest do:

 • Osób powyżej 29 roku życia (wiek Uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Oznacza to w praktyce, że wsparcie mogą być objęte osoby od 30 roku życia),
 • Bezrobotnych bądź biernych zawodowo,
 • O niskich kwalifikacjach zawodowych (wyksztalcenie najwyżej średnie),
 • Zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

Punkty premiujące otrzymują osoby:

 • powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie oświadczenia Uczestnika o niepełnosprawności oraz orzeczenia, aktualnego na dzień podpisania Umowy (do wglądu koordynatora projektu).

W ramach projektu oferujemy:            

 • Płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1185zł miesięcznie netto),
 • Pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy,
 • Bezpłatne kursy zawodowe,
 • Catering.

W ramach projektu uczestnicy mają do dyspozycji:

 • Doradcę zawodowego – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Psychologa – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Pośrednika Pracy – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Coacha – 3 godziny/1 uczestnika.

Uczestnicy wezmą udział w 5 dniowych warsztatach (6 godzin x 5 dni = 30 godzin/1 uczestnika):

 • Polityka zrównoważonego rozwoju i równości szans
 • Warsztaty z doradcą zawodowym
 • Warsztaty z psychologiem

W ramach projektu każdy uczestnik zostanie skierowany na minimum 1 kurs lub szkolenie służące podniesieniu jego kwalifikacji zawodowych.

Uczestnik zostanie skierowany na płatny 5-miesięczny staż (1185zł/mc) na podstawie szczegółowej analizy predyspozycji zawodowych, umiejętności, motywacji i oczekiwań.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel 730 281 333 lub aktywizacja@profesja-poznan.pl

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin rekrutacji
Regulamin warunków uczestnictwa
Umowa uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika

Projekt realizowany przez:
profesja-poznan

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nazwa Osi Priorytetowej VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

efs

Spotkanie Program FIO 2016

2015_logo_FIO_v1Uprzejmie informujemy, że Pan Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pismem nr DPP.I.5341.4.2016.JDR z 18 października 2016 r. zwrócił się do Wojewody Śląskiego z prośbą o zorganizowanie spotkania informacyjnego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu. Będzie ono obejmować swoim zakresem problematykę zasad rozliczania dotacji i sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Przedmiotowe spotkanie zostanie zorganizowane w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w Sali Sejmu Śląskiego 30 listopada 2016 r. w godz. od 10:00 do 13:00. Będzie ono prowadzone przez ekspertów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poniżej do pobrania formularz rejestracyjny.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 listopada 2016r.

Formularz rejestracyjny FIO 30 XI 2016

Indywidualne wsparcie dla organizacji pozarządowych

Centrum Aktywizacji Społecznej informuje, że istnieje możliwość udzielania indywidualnego wsparcia dla organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków finansowych, jak również prowadzenia księgowości i marketingu.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy CAS.

Ponadto prosimy o podawanie tematów interesujących Państwa organizacje celem zorganizowania przez nas szkolenia.

Casting do przedstawienia „Róża”

casting_plakatDnia 4 października 2016 w Starochorzowskim Domu Kultury odbędzie się Casting na odtwórców ról do przedstawienia pt. „Róża”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, ambitnych i zaangażowanych do spróbowania swoich sił na scenie. Nie jest konieczne posiadanie wcześniejszego doświadczenia scenicznego, a jedynie dobry nastrój i naturalność.

Szukamy osób do wokali (chórku i solistów) oraz aktorów w wieku już od ósmego roku życia.
Intrumentaliści, w szczególności gitarzyści (solo i bas) mile widziani.

Plan przesłuchań:

Aktorzy – godz. 17.00
Wokal i instrumentaliści – godz. 19.00

Organizatorem castingu jest Stowarzyszenie FREELAND.

Nie prowadzimy zapisów i nie pobieramy żadnych opłat.
Na casting musisz zabrać ze sobą wyłącznie dobry humor.
Każdy uczestnik, który przyjdzie na przesłuchanie zostanie poproszony o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Osoby niepełnoletnie prosimy, aby przyszły z rodzicem lub opiekunem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 508-830-156.

Marketing w PES/NGO – Bezpłatne szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni oraz Chorzowskie Centrum Aktywizacji Społecznej zapraszają na szkolenie „Marketing w PES/NGO”, które odbędzie się 29 września o godz. 16:00 w siedzibie CAS, ul. Powstańców 70 w Chorzowie.

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia obejmujące:

 1. Analizę rynku,
 2. Budowanie marki PES,
 3. Kształtowanie wizerunku organizacji,
 4. Strategie marketingowe,
 5. Promocję PES,
 6. Dobre praktyki marketingowe w PES,
 7. Korzyści z prowadzenia polityki marketingowej w organizacji.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zarządów, pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), mających siedzibę w powiatach: M. Chorzów, M. Świętochłowice, M. Siemianowice Śląskie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników (w wersji elektronicznej) oraz poczęstunek. Prosimy o zapewnienie we własnym zakresie przyborów do notowania.

Szkolenie poprowadzi Wojciech Połap – trener, doradca, coach. W latach 2010 – 2015 doradca biznesowy oraz specjalistyczny w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Rybniku oraz doradca w zakresie pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w Centrum Organizacji Pozarządowych w Chorzowie. Współpracuje z wieloma uczelniami (m.in. z Akademią Ekonomiczną im. K. Adamieckiego w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Wyższą Szkołą Humanitas).

Posiada bogate doświadczenie w zakresie pisania wniosków i aplikowania po środki unijne, jak też zarządzania projektami. Członek w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Dolnośląskiego, Podlaskiego, Wojewódzkich Urzędach Pracy (w Rzeszowie, Katowicach, Krakowie), Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wpisany na listy ekspertów w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz POWER.

Miejsce i termin szkolenia:

29 września 2016, 16:00
Chorzowskie Centrum Aktywizacji Społecznej
ul. Powstańców 70/3, Chorzów

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą od max 2 osób z 1 organizacji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby osób z jednej organizacji.

Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 września włącznie.

Udział w szkoleniu możliwy będzie wyłącznie po podpisaniu kompletu dokumentów zgłoszeniowych do projektu oraz dotyczących pomocy de minimis.

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy
 2. Wypełniony formularz prześlij wybranym sposobem:
  1. Na adres e-mail: owes@oddział.fundusz-silesia.pl
  2. Faxem: 32 7285956
  3. Pocztą na adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice (decyduje data wpływu zgłoszenia)
 3. Przedstawiciel OWES przygotuje komplet formularzy zgłoszeniowych podmiotu, dokumenty dot. pomocy de minimis (w tym umowę) oraz skontaktuje się w celu ustalenia terminu ich podpisania przez osoby uprawnione do reprezentacji PES.
 4. Udział w szkoleniu możliwy będzie wyłącznie po podpisaniu kompletu dokumentów zgłoszeniowych do projektu oraz dotyczących pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 7285 953 lub 951.

Nowy wzór umowy o dotację

3 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzające m.in. nowy wzór umowy dotacyjnej, czyli umowy na realizację zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit przez samorządy.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie NGO.pl

Wycieczka integracyjna do Wisły

Centrum Aktywizacji Społecznej organizuje w dniu 21.10.2016 wycieczkę integracyjną do Wisły.

W programie m.in.:

 • zwiedzanie Pałacyku Prezydenckiego,
 • obiad na Równicy połączony z występem kapeli góralskiej.

Chętnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa telefonicznie pod numerem 32/307-53-29, mailowo na adres: cas@opschorzow.pl lub osobiście w siedzibie CAS. Termin zgłoszeń upływa dnia 21.09.2016.