Master of Business Administration dla NGO

W październiku 2023 roku w Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach rusza już III edycja niezwykle prestiżowych studiów MBA dedykowanych liderom organizacji pozarządowych.

Zadaniem słuchaczy w okresie studiów jest wdrożyć pozytywne i oczekiwane przez mieszkańców zmiany w swoim środowisku lokalnym.

Studia Master of Business Administration (MBA) dla NGO to wyjątkowy program trzysemestralnych studiów podyplomowych dla tzw. liderów zmiany społecznej, przygotowujący absolwenta do pełnienia roli lidera w organizacjach pozarządowych. Celem realizacji programu MBA dla NGO jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania organizacją pozarządową – wypracowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich członków zarządów organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności analitycznych i przywódczych – mówi nam Arkadiusz Trzebuniak, jeden z kierowników studiów.

Studia będą miały charakter przede wszystkim praktyczny i prowadzone będą z wykorzystaniem metod angażujących uczestników. Ponad 70% czasu z 306 godzin w programie stanowią formy warsztatowe w ramach, których realizowane są m.in. zadania indywidualne oraz zespołowe, studia przypadków, symulacje, warsztaty, action learning, coaching grupowy, dyskusje panelowe, projekty oraz gry zespołowe i treningi kierownicze.

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia będzie m.in. przedstawienie przez niego koncepcji wdrożenia zmiany społecznej w środowisku lokalnym, w którym działa reprezentowana przez niego organizacja pozarządowa, ponieważ kandydaci mają stać się w założeniu „liderami zmiany społecznej” w swoim środowisku lokalnym i wdrażać w tym środowisku nowe, ciekawe przedsięwzięcia.

Efektem studiów będzie więc w tym przypadku nie tylko wyposażenie absolwentów w konkretną wiedzę i umiejętności, ale też rozwiązanie realnych problemów, które kandydaci na studia zidentyfikują w swoich miastach, gminach, dzielnicach czy reprezentowanych organizacjach.

Zarejestrować można się TUTAJ.

Szczegóły w katalogu oraz na stronie MBA dla NGO.

Studia prowadzone są ONLINE.

Wycieczka do Sztolni Czarnego Pstrąga

7 września 2023r. zakończyliśmy realizację zadania „Romowie Jutra – wycieczki – nauka i zabawa” w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (finansowanego ze środków MSWiA oraz Gminy Chorzów).

Tym razem wychowankowie odwiedzili Sztolnię Czarnego Pstrąga przy Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach gdzie poznali jedyną w Polsce działającą sztolnię odwadniającą. Dzieci miały okazję płynąć łodzią po podziemnej rzece, podczas której odkrywały dziedzictwo zarządzania wodami podziemnymi, a także słuchały historii o tarnogórskich gwarkach oraz legend o kopalni.

NoweFIO

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie integracyjne połączone z omówieniem założeń i celów Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz możliwości aplikowania o środki.

Spotkanie odbędzie się dnia 26 września 2023r. o godz. 16:00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Powstańców 70/3, sala 7 (I piętro).

Osoby chętne prosimy o zgłoszenia osobiste w siedzibie Centrum, telefoniczne pod numerem 32 307 53 29, lub mailowe na adres cas@opschorzow.pl do 18 września 2023r.

Zespół Interdyscyplinarny

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie

W związku z realizacją przez Miasto Chorzów zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz.U.2021.1249 z późn. zm.) i wynikającego z niej obowiązku powoływania Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na podstawie §1 ust. 2 Załącznika do Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr LXVI/1028/2023 z dnia 17 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie

Prezydent Miasta Chorzów

informuje o rozpoczęciu procedury powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie z ramienia organizacji pozarządowych.

W związku z powyższym

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie

 1. Zadania Zespołu:
  Przedmiotem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochrona osób doznających przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny tworzy warunki umożliwiające realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integruje i koordynuje działanie służb, instytucji i organizacji w tym zakresie na terenie Miasta Chorzów. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego szczegółowo zostały określone w art. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 2. Termin zgłaszania kandydatów:
  Od dnia 4 września 2023r. do dnia 8 września 2023r.
 3. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury:
  Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów
  ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,
  tel. 32 41 65 226
 4. Sposób zgłaszania kandydatów:
  1. Kandydatów (imiennie) zgłaszają organy statutowe podmiotów, które reprezentują,
  2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia, który należy złożyć w terminie podanym powyżej bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów, 41-500 Chorzów, ul Rynek 1, pokój 226 oraz jednocześnie e-mailem na adres: ps@chorzow.eu
 5. Wybór członków Zespołu:
  1. Wyboru członków Zespołu dokona Prezydent Miasta biorąc pod uwagę w szczególności zakres realizowanych przez podmioty zgłaszające zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
  2. Z wybranymi podmiotami Prezydent Miasta zawrze stosowne porozumienia.

Pobierz formularz zgłoszeniowy