Wsparcie dla chorzowskich organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w tym stowarzyszenia i fundacje z terenu Chorzowa mają możliwość otrzymania nieodpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez doświadczonych specjalistów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralno-Wschodniego. Udzielane wsparcie dot. poprawy funkcjonowania organizacji, zwłaszcza w obszarach formalno-prawnych, rachunkowych, marketingowych i innych, również związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na prowadzone działania.

W ramach OWES oferowane jest indywidualne podejście nakierowane na rozwiązanie dla konkretnej organizacji. W ramach indywidualnego doradztwa, organizacja ma możliwość uzyskania wsparcia w obszarach prawnych, w tym opracowania dokumentów formalno-prawnych (dostosowywanie statutu do aktualnie obowiązujących przepisów, procedury, regulaminy wewnętrzne, polityka bezpieczeństwa RODO, itp.), rachunkowo-księgowych (w tym m.in. polityka rachunkowości, plan fundraisingowy – pozyskiwania środków, itp.) oraz marketingowych (w tym narzędzia social media, plan promocji organizacji, efektywna współpraca z mediami, itp.).

Każda organizacja skorzysta z indywidualnego wewnętrznego „audytu” specjalistów, na podstawie którego opracowana zostanie ścieżka szkoleniowo-doradcza. Spotkania odbywają się w terminach i godzinach uzgodnionych bezpośrednio z daną organizacją.

Organizacje, które skorzystają z oferty OWES w październiku będą miały także możliwość wzięcia udziału w konkursie na tzw. pakiety marketingowe oraz wyjazdowych wizytach studyjnych celem poznania działalności innych podmiotów ekonomii społecznej.

Organizacje zainteresowane nieodpłatnym skorzystaniem z oferty OWES proszone są o zgłoszenie tego do Centrum Aktywizacji Społecznej. Specjaliści OWES będą bezpośrednio kontaktowali się z organizacjami, które zgłosiły chęć otrzymania wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Świece na świetlicy

Wychowankowie świetlicy środowiskowej Programu Romowie Jutra, działającej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie uczestniczyli w zajęciach samodzielnego wytwarzania świeczek w słoikach.

Zajęcia były świetnym pomysłem na kreatywną zabawę, dzieci mogły doskonalić umiejętności manualne. Samodzielne robienie świec umożliwiło dzieciom przygotowanie wyrobów, które są jedyne w swoim rodzaju, dzieci samodzielnie dobierały materiały z których tworzyły świeczki tj. piasek, żwirek, kamyczki.

Dzieci bardzo cieszyły się, że mogą podarować bliskim oryginalne prezenty na ważne dla nich okazje! Nic nie sprawia takiej radości, jak efekty własnoręcznej pracy, a zajęcia były zwyczajnie przyjemne i relaksujące.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informujemy, że w dniu 19 września 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia dla mieszkańców Chorzowa realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Wnioski o dodatek należy składać w formie papierowej w Centrum Aktywizacji Społecznej, przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie od dnia 28.09.2022 r. w godzinach:

 • Poniedziałek: 8:00-16:00
 • Wtorek: 8:00-14:00
 • Środa: 8:00-14:00
 • Czwartek: 8:00-14:00
 • Piątek: 8:00-13:00

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy;
 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • kocioł olejowy.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy, gaz miejski) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub
  innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Informacja o przyznaniu dodatku może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku zostanie określony rozporządzeniem.

Wniosek do pobrania. UWAGA: Nowy wzór wniosku. Poprzedni wzór stracił moc prawną.

Dodatkowe informacje dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych w sprawie dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć również elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP. Wniosek należy wydrukować oraz wypełnić, następnie zeskanować.

Zeskanowany wniosek powinien zostać osobno obarczony podpisem elektronicznym, można tego dokonać za pomocą Profilu Zaufanego korzystając ze strony Gov.pl – Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany.

Podpisany wniosek należy pobrać, a następnie przekazać za pomocą platformy ePUAP jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (/OPSChorzow/skrytka), gdzie jako załącznik dodajemy wcześniej podpisany wniosek oraz osobno podpisujemy wysyłane pismo.

Do prawidłowego złożenia wniosku o dodatek węglowy wymagane są dwa podpisy elektroniczne, osobny na wypełnionym wniosku oraz drugi na piśmie ogólnym przesyłanym do tutejszego Ośrodka, w przeciwnym razie osoby będą wzywane do uzupełnienia brakującego podpisu.

Formularze projektu i wszelkie inne wzory zamieszczane w Internecie, które nie będą zgodne z ostatecznym wzorem wynikającym z rozporządzenia, będą bezwzględnie wymagały uzupełnienia przez wnioskodawcę jako braki formalne.

Zdrowy styl życia i zajęcia z języka angielskiego

Informujemy, że od dziś, tj. 6.09.2022 do Centrum Aktywizacji Społecznej wracają zajęcia z języka angielskiego oraz warsztaty „Zdrowy styl życia” dla seniorów. Zajęcia odbywają się we wtorki.

Język angielski:

 • godz. 12:00-14:00 – grupa początkująca
 • godz. 15:55-16:40 – grupa średnio-zaawansowana
 • godz. 16:45-17:30 – grupa zaawansowana

Zdrowy styl życia – godz. 10:00-12:00

Jednocześnie przypominamy, że w czwartki odbywają się również zajęcia taneczne dla seniorów.

Świetlica

Centrum Aktywizacji Społecznej przypomina, że świetlica środowiskowa w ramach Programu „Romowie Jutra” wznowiła działanie od 1.09.2022. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki od 15:00 do 19:00 w siedzibie CAS przy ul. Powstańców 70/3.