Zajęcia na świetlicy

24.10.2023 nasi świetliczanie po raz kolejny uczestniczyły w zajęciach z rękodzieła. Tym razem wychowankowie mieli okazję ozdabiać drewniane szablony naturalnym mchem i różnymi bibelotami. Dzieci miło spędziły czas w gronie rówieśników, a przy okazji rozwijały swoje zdolności manualne.

Wycieczka do Kolejkowa w Gliwicach

3.10.2023 wychowankowie świetlicy pojechali na wycieczkę do gliwickiego Kolejkowa gdzie mogli przenieść się do pomniejszonego 25 razy świata. Dzieci miały okazję zwiedzić największą w Polsce wystawę makiet. Mogły zobaczyć takie obiekty jak gliwicką radiostację i Hutę Pokój oraz tzw. „Dzikie Gliwice” czyli miniaturowe miasteczko westernowe, dzielnice miast ościennych i miniaturowe linie kolejowe wraz z infrastrukturą. Na koniec odbyło się również składanie papierowych modeli, przy którym świetliczanie świetnie się bawili.

 

Master of Business Administration dla NGO

W październiku 2023 roku w Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach rusza już III edycja niezwykle prestiżowych studiów MBA dedykowanych liderom organizacji pozarządowych.

Zadaniem słuchaczy w okresie studiów jest wdrożyć pozytywne i oczekiwane przez mieszkańców zmiany w swoim środowisku lokalnym.

Studia Master of Business Administration (MBA) dla NGO to wyjątkowy program trzysemestralnych studiów podyplomowych dla tzw. liderów zmiany społecznej, przygotowujący absolwenta do pełnienia roli lidera w organizacjach pozarządowych. Celem realizacji programu MBA dla NGO jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania organizacją pozarządową – wypracowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich członków zarządów organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności analitycznych i przywódczych – mówi nam Arkadiusz Trzebuniak, jeden z kierowników studiów.

Studia będą miały charakter przede wszystkim praktyczny i prowadzone będą z wykorzystaniem metod angażujących uczestników. Ponad 70% czasu z 306 godzin w programie stanowią formy warsztatowe w ramach, których realizowane są m.in. zadania indywidualne oraz zespołowe, studia przypadków, symulacje, warsztaty, action learning, coaching grupowy, dyskusje panelowe, projekty oraz gry zespołowe i treningi kierownicze.

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia będzie m.in. przedstawienie przez niego koncepcji wdrożenia zmiany społecznej w środowisku lokalnym, w którym działa reprezentowana przez niego organizacja pozarządowa, ponieważ kandydaci mają stać się w założeniu „liderami zmiany społecznej” w swoim środowisku lokalnym i wdrażać w tym środowisku nowe, ciekawe przedsięwzięcia.

Efektem studiów będzie więc w tym przypadku nie tylko wyposażenie absolwentów w konkretną wiedzę i umiejętności, ale też rozwiązanie realnych problemów, które kandydaci na studia zidentyfikują w swoich miastach, gminach, dzielnicach czy reprezentowanych organizacjach.

Zarejestrować można się TUTAJ.

Szczegóły w katalogu oraz na stronie MBA dla NGO.

Studia prowadzone są ONLINE.

Wycieczka do Sztolni Czarnego Pstrąga

7 września 2023r. zakończyliśmy realizację zadania „Romowie Jutra – wycieczki – nauka i zabawa” w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (finansowanego ze środków MSWiA oraz Gminy Chorzów).

Tym razem wychowankowie odwiedzili Sztolnię Czarnego Pstrąga przy Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach gdzie poznali jedyną w Polsce działającą sztolnię odwadniającą. Dzieci miały okazję płynąć łodzią po podziemnej rzece, podczas której odkrywały dziedzictwo zarządzania wodami podziemnymi, a także słuchały historii o tarnogórskich gwarkach oraz legend o kopalni.

NoweFIO

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie integracyjne połączone z omówieniem założeń i celów Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz możliwości aplikowania o środki.

Spotkanie odbędzie się dnia 26 września 2023r. o godz. 16:00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Powstańców 70/3, sala 7 (I piętro).

Osoby chętne prosimy o zgłoszenia osobiste w siedzibie Centrum, telefoniczne pod numerem 32 307 53 29, lub mailowe na adres cas@opschorzow.pl do 18 września 2023r.

Zespół Interdyscyplinarny

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie

W związku z realizacją przez Miasto Chorzów zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz.U.2021.1249 z późn. zm.) i wynikającego z niej obowiązku powoływania Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na podstawie §1 ust. 2 Załącznika do Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr LXVI/1028/2023 z dnia 17 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie

Prezydent Miasta Chorzów

informuje o rozpoczęciu procedury powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie z ramienia organizacji pozarządowych.

W związku z powyższym

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie

 1. Zadania Zespołu:
  Przedmiotem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochrona osób doznających przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny tworzy warunki umożliwiające realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integruje i koordynuje działanie służb, instytucji i organizacji w tym zakresie na terenie Miasta Chorzów. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego szczegółowo zostały określone w art. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 2. Termin zgłaszania kandydatów:
  Od dnia 4 września 2023r. do dnia 8 września 2023r.
 3. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury:
  Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów
  ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,
  tel. 32 41 65 226
 4. Sposób zgłaszania kandydatów:
  1. Kandydatów (imiennie) zgłaszają organy statutowe podmiotów, które reprezentują,
  2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia, który należy złożyć w terminie podanym powyżej bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów, 41-500 Chorzów, ul Rynek 1, pokój 226 oraz jednocześnie e-mailem na adres: ps@chorzow.eu
 5. Wybór członków Zespołu:
  1. Wyboru członków Zespołu dokona Prezydent Miasta biorąc pod uwagę w szczególności zakres realizowanych przez podmioty zgłaszające zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
  2. Z wybranymi podmiotami Prezydent Miasta zawrze stosowne porozumienia.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Nagrody Prezydenta Miasta 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ CHORZOWA ORAZ WNIOSKÓW O MEDAL ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE SPOŁECZNEJ

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Chorzów przyznaje Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów do ww. Nagrody i Medalu spośród osób, instytucji i podmiotów, które w sposób szczególny zaznaczają swoją obecność w obszarze polityki społecznej Naszego Miasta.

Przyznane Nagrody i Medale wręczane będą w dniu 16 listopada br. w ramach obchodów Dnia Służb Społecznych w Chorzowie.

Wnioski z kandydaturami należy składać na obowiązujących formularzach, które można pobrać pod następującymi linkami:

 • Zarządzenie Nr OR.227.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa
 • Zarządzenie Nr OR.226.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej

Wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta oraz Medale można składać:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów w Wydziale Polityki Społecznej (pokój 226) lub w kancelarii ogólnej (pokój nr 2),
 • lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Termin składania wniosków ustalony przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej upływa z dniem 2 października 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu: (32) 416-50-00 wew. 9225

Żyj bezpieczniej w dzielnicy

„Żyj bezpieczniej w dzielnicy”

POLICJA
informuje – radzi – ostrzega

Komisariat Policji I w Chorzowie tel. 47 8545-510

Telefon alarmowy 112

Okres urlopowy to czas gdy opuszczamy nasze domy i mieszkania na dłużej wyjeżdżając na zasłużone wakacje, często z dala od swojego miejsca zamieszkania. Źle zabezpieczone mieszkanie może spowodować, że po powrocie będzie na nas czekała przykra niespodzianka, np. włamanie do Naszego mieszkania. W związku z powyższym podajemy kilka porad dotyczących właściwego zabezpieczenia naszego dobytku.

 • Nie ułatwiaj włamywaczowi pracy – stosuj solidne atestowane zamki, drzwi obite blachą, wziernik i blokady antywłamaniowe.
 • Przed wyjazdem upewnij się czy wszystkie okna i drzwi balkonowe są właściwie zamknięte oraz czy dobrze zamknąłeś drzwi wejściowe do mieszkania. Sprawdź również czy nie pozostawiłeś włączonego jakiegoś urządzenia elektrycznego, np. żelazka, właściwie zabezpiecz główny zawór wody i gazu.
 • Poproś kogoś z rodziny lub osobę, której ufasz aby podczas Twojej nieobecności wyciągała korespondencje ze skrzynki pocztowej oraz zabierała ulotki reklamowe, które są pozostawiane często na wycieraczkach przed drzwiami wejściowymi do mieszkania. Zalegająca korespondencja w skrzynce pocztowej sygnalizuje, że w mieszkaniu nikogo nie ma.
 • Poproś kogoś z rodziny lub osobę, której ufasz aby podczas Twojej nieobecności przychodziła do Twojego mieszkania i otwierała okna, wieczorami zapalała światło. Będzie to sygnał, że w mieszkaniu ktoś jednak przebywa.
 • Nigdy nie zostawiaj kluczy w „umówionym” miejscu, np. pod wycieraczką. Ich znalezienie nie sprawia żadnych trudności.
 • Gdy zgubisz klucze z mieszkania wymień co najmniej jeden zamek w drzwiach wejściowych. Może wcale nie zgubiłeś kluczy tylko zostały Ci one skradzione.
 • Nawet jeżeli tylko na chwilę opuszczasz swoje mieszkanie np. idąc na zakupy, pozostaw załączone w mieszkaniu radio. Strata prądu będzie niewielka a odgłos radia może zmylić potencjalnego złodzieja.

PAMIĘTAJ!!! Strach przed przestępczością nie może nas sparaliżować. Tylko wspólne i szeroko podejmowane działania spowodują, że będziemy mogli żyć bezpiecznie i spokojnie.

 • Zwracaj uwagę na nieznane Ci osoby krążące po klatkach schodowych i w pobliżu domu.
 • Zainteresuje się nimi, zapytaj kogo szukają, dobrze im się przyjrzyj abyś zachował w pamięci ich twarz, sylwetkę i ubiór. Twoje spostrzeżenia mogą okazać się bardzo pomocne przy ustalaniu tożsamości włamywacza-przestępcy.
 • Jeżeli zapytasz „w czym mogę pomóc” – to możesz ich spłoszyć, zniechęcić.

ZOSTAŃ DOBRYM SĄSIADEM

 • Współdziałaj zawsze ściśle z sąsiadami, zwracaj uwagę na ich mieszkania i dobytek.
 • Niech Cię nie irytuje, kiedy sąsiad otwiera drzwi gdy do Ciebie przychodzą goście – możesz być pewny, że jeśli przyjdą złodzieje, sąsiad nie zapomnij uchylić drzwi.
 • Starajmy się poznawać swoich sąsiadów i pomagać sobie nawzajem, pobudzać sąsiedzką solidarność bowiem nieraz najlepszym zabezpieczenie jest dobry sąsiad.

Porozmawiaj o tym z sąsiadami. Nie ośmieszysz się. Wręcz przeciwnie, poczują się zobowiązani zatroszczyć również o Twoje mienie!!!

Budżet Obywatelski 2023

Urząd Miasta Chorzów informuje, że 16 czerwca rozpoczyna przyjmowanie wniosków w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Na realizację wszystkich wniosków Miasto przeznaczyło 4,1 mln zł.

Dzięki znowelizowanej ustawie o samorządzie gminnym i nowej uchwale Rady Miasta, wracamy do podziału projektów na kategorie, dając tym samym szanse mniejszym inicjatywom obywatelskim.

Projekty można składać w 4 kategoriach: projekty inwestycyjne (pula 3 mln zł), społeczne (pula 400 tys. zł), „zielone” (pula 600 tys zł). Nowością jest czwarta kategoria: małe projekty „bez barier” (pula 100 tys.). Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które wprowadziło taką kategorię projektów do Budżetu Obywatelskiego, w trosce o potrzeby osób starszych, z niepełnosprawnościami lub czasowymi ograniczeniami mobilności.

 1. Projekty inwestycyjne obejmują działania twarde, mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy modernizacji takich elementów infrastruktury jak m.in.: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska, chodniki, drogi rowerowe itp. Wartość pojedynczego projektu inwestycyjnego może wynosić maksymalnie 500.000 zł.
 2. Projekty społeczne obejmują działania miękkie, takie jak organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, zawodów sportowych itp. Wartość pojedynczego projektu społecznego może wynosić maksymalnie 80.000 zł.
 3. Projekty „zielone” obejmują działania dotyczące zieleni miejskiej, zarówno w zakresie edukacji społecznej (warsztaty i akcje edukacyjne), jak i usług wpływających na zachowanie i rozszerzanie bioróżnorodności gatunkowej w obrębie miasta: nasadzenia roślinności rodzimej na terenach zieleni miejskiej, zakładanie trawników dywanowych, zakładanie łąk kwietnych, ukwiecanie miasta poprzez dodatkowe nasadzenia roślin i kwiatów, uzupełnianie nasadzeń drzew, budowa hoteli dla owadów i budek dla ptaków. Wartość pojedynczego projektu „zielonego” może wynosić maksymalnie 100.000 zł.
 4. Małe projekty „bez barier” obejmują wszelkie działania ułatwiające funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, w szczególności mające na celu zniwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, o ograniczonej mobilności i percepcji, poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, a także osób z czasowymi ograniczeniami mobilności: z urazami kończyn, poruszających się przy pomocy balkoników lub kul, rodziców z dziećmi w wózkach, kobiet w ciąży. W ramach tej kategorii projektów mieszczą się również działania informacyjne i edukacyjne mające na celu wzrost świadomości społecznej w obszarze potrzeb tych grup. Wartość pojedynczego projektu „bez barier” może wynosić maksymalnie 20.000 zł.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez platformę bo.chorzow.eu. Pracownicy Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej służą pomocą przy składaniu wniosków.

Przy składaniu wniosku należy pamiętać, że:

 1. wnioski mogą składać wyłącznie mieszkańcy Chorzowa (zameldowani lub nie)
 2. jedna osoba może złożyć kilka wniosków, każdy na osobnym formularzu
 3. do każdego wniosku trzeba załączyć listę poparcia z podpisami min. 5 mieszkańców Chorzowa (innych niż wnioskodawca). Każdy mieszkaniec może poprzeć więcej niż jeden projekt.
 4. każdy wniosek musi spełniać warunki wymienione w regulaminie chorzowskiego BO

Wnioski można składać do 16 lipca 2023 r.

REGULAMIN