Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje projekt: „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+”.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

OKRES REALIZACJI:

Od 01.10.2021 do 31.03.2023

DLA KOGO:

Projekt skierowany 30 os. dorosłych 16k/14m, powyżej 30 roku życia z woj. Śląskiego, subregionu centralnego. Bezrobotnych/biernych zawodowo w tym:

  • osób w wieku 50 lat i więcej;
  • osób z niepełnosprawnościami;
  • osób długotrwale bezrobotnych;
  • osób o niskich kwalifikacjach.

Z pierwszeństwem udziału uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WSL 2014-2020 z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Obszary zamieszkania kandydatów: subregion centralny

Zapraszamy do kontaktu:

Tel: 32 259 62 61, email: projekty@ir.katowice.pl, magdalena.kielar@ir.katowice.pl, justyna.sot@ir.katowice.pl

0 Udostępnień

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych

Jako że zbliża się termin obowiązku zgłaszania organizacji pozarządowych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez portal NGO.pl:

Przypominamy, że termin zgłoszeń upływa pod koniec stycznia 2022.

0 Udostępnień

Godziny otwarcia

Informujemy, że w ostatnim tygodniu 2021 roku godziny otwarcia ulegają zmianie:

27.12.2021 (poniedziałek) – 7:00-16:00
28.12.2021 (wtorek) – 7:00-17:00
29.12.2021 (środa) – 7:00-17:00
30.12.2021 (czwartek) – 7:00-15:00
31.12.2021 (piątek) – 7:00-14:00

Od 03.01.2022 godziny wracają do poprzednich.

0 Udostępnień

Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2021

Dnia 15 listopada 2021 roku Samorząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2021.

Celem konkursu jest uhonorowanie wolontariuszy, za ich zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka. Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i całe organizacje. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego – ważne, żeby miała charakter wolontariatu.

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i organizacje pozarządowe związane z działalnością na rzecz wolontariatu. Jeden podmiot może wskazać po jednej kandydaturze w każdej z dwóch kategorii.

Kapituła konkursu wybierze laureatów w kategoriach: wolontariat indywidualny i organizacja działająca w obszarze wolontariatu. Członkowie kapituły będą brać pod uwagę: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (w tym regulamin) znajdują się na stronie ngo.slaskie.pl/content/slaskie-orly-wolontariatu
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie slaskieorly.slaskie.pl

0 Udostępnień

Wycieczka – „Jura Park” Krasiejów

W dniu 02.10.2021 wychowankowie świetlicy środowiskowej Programu Romowie Jutra, działającej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie byli na wycieczce w Jura Parku w Krasiejowie znanym z naturalnych rozmiarów modeli dinozaurów, nowoczesnych wystaw dotyczących ewolucji, kolejki „Tunel Czasu” i kina 5D. Wycieczka ta była integralną częścią projektu o nazwie „Co jest w życiu ważne, czyli stop dopalaczom” zrealizowanym dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Miasta Chorzów w ramach zadania: Kampanie profilaktyczno-edukacyjne.

Powyższe przedsięwzięcie składało się z kilku etapów, które rozpoczęły się we wrześniu br. W I etapie dzieci i młodzież brali udział w pogadankach dot. szkodliwości zażywania wszelkich środków odurzających, tworzyli „Mapę zagrożeń” i „Mapę wartości”, wypowiadali się na tematy wyznawanych przez siebie wartości. II etap to rozmowy o ewentualnych doświadczeniach z narkotykami i dopalaczami, wzmacnianie w postawie asertywnej wobec osób nakłaniających do zażywania środków odurzających. III etap to film pt. „Stop dopalaczom”, dyskusja poprelekcyjna, wspólne opracowanie „Planu dobrego życia”. Właśnie taką alternatywną formą spędzania czasu wolnego była wspomniana wyżej wycieczka.

0 Udostępnień

Kulturalnik – Hanka Bielicka

W dniu 21.10.2021 o godzinie 16:30 ponownie odbył się Kulturalnik. Prelekcję wygłosił dr Marek Kosma Cieśliński, prezes Stowarzyszenia „Filmowy Chorzów”. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z twórczością oraz karierą Hanki Bielickiej – aktorki i artystki kabaretowej – oraz obejrzeć fragmenty wybranych filmów i występów z jej udziałem.

 

0 Udostępnień

Wycieczka – Leśny Park Niespodzianek

W dniu 25. września 2021 w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 odbyła się wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. W wycieczce brało udział 26 wychowanków świetlicy romskiej.

Dzieci i młodzież miała okazję zobaczyć Sokolarnię, Sowiarnię, odwiedziły Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej oraz Aleję Bajkową. Brali również udział w pokazach lotów sów i pokazach lotów ptaków drapieżnych, a pod koniec zwiedzania odbył się grill.

Środkiem transportu do Ustronia i z powrotem był autokar.

0 Udostępnień