Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informujemy, że w dniu 19 września 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia dla mieszkańców Chorzowa realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Wnioski o dodatek należy składać w formie papierowej w Centrum Aktywizacji Społecznej, przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie od dnia 28.09.2022 r. w godzinach:

 • Poniedziałek: 8:00-16:00
 • Wtorek: 8:00-14:00
 • Środa: 8:00-14:00
 • Czwartek: 8:00-14:00
 • Piątek: 8:00-13:00

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy;
 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • kocioł olejowy.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy, gaz miejski) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub
  innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Informacja o przyznaniu dodatku może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku zostanie określony rozporządzeniem.

Wniosek do pobrania. UWAGA: Nowy wzór wniosku. Poprzedni wzór stracił moc prawną.

Dodatkowe informacje dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych w sprawie dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć również elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP. Wniosek należy wydrukować oraz wypełnić, następnie zeskanować.

Zeskanowany wniosek powinien zostać osobno obarczony podpisem elektronicznym, można tego dokonać za pomocą Profilu Zaufanego korzystając ze strony Gov.pl – Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany.

Podpisany wniosek należy pobrać, a następnie przekazać za pomocą platformy ePUAP jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (/OPSChorzow/skrytka), gdzie jako załącznik dodajemy wcześniej podpisany wniosek oraz osobno podpisujemy wysyłane pismo.

Do prawidłowego złożenia wniosku o dodatek węglowy wymagane są dwa podpisy elektroniczne, osobny na wypełnionym wniosku oraz drugi na piśmie ogólnym przesyłanym do tutejszego Ośrodka, w przeciwnym razie osoby będą wzywane do uzupełnienia brakującego podpisu.

Formularze projektu i wszelkie inne wzory zamieszczane w Internecie, które nie będą zgodne z ostatecznym wzorem wynikającym z rozporządzenia, będą bezwzględnie wymagały uzupełnienia przez wnioskodawcę jako braki formalne.

0 Udostępnień

CAS na Halloween!!

W dniu 27.10.2022 w naszej świetlicy środowiskowej odbyła się zabawa z okazji święta Halloween. Choć to niepolski zwyczaj, to jednak nasi podopieczni chętnie uczestniczą w tego typu maskaradach. Dzieci uwielbiają tańce w fantazyjnie oświetlonym pomieszczeniu pełnym wydrążonych dyń, makabrycznych rysunków. To wszystko oczywiście pod okiem wychowawców, którym również udzielił się upiorny nastrój. Taka zabawa pozwala na odstresowanie się od codziennych kłopotów, jest odskocznią od trudów szkolnych. Przygotowane łakocie, napoje i pyszna pizza dopełniły całości.

Oczywiście nie zapominamy o naszej polskiej tradycji, więc dziś dzieciaki udały się na cmentarz i w atmosferze zadumy i w ciszy zapaliły znicze na zapomnianych grobach i pod pomnikiem poległych o wyzwolenie Chorzowa.

0 Udostępnień

Świetlica

Wychowankowie świetlicy środowiskowej Programu Romowie Jutra, działającej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie uczestniczyli tym razem w zajęciach prowadzonych na sali gimnastycznej.

Gry i zabawy ruchowe to bardzo lubiana przez dzieci forma aktywności. Dzieci bardzo chętnie brały udział w takich zabawach jak: biegi, gra w piłkę, tor przeszkód, itp.

Powyższe aktywności korzystnie wpływają na rozwój naszych milusińskich, uczą walki fair play i zdrowego współzawodnictwa.

0 Udostępnień

Wsparcie dla chorzowskich organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w tym stowarzyszenia i fundacje z terenu Chorzowa mają możliwość otrzymania nieodpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez doświadczonych specjalistów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralno-Wschodniego. Udzielane wsparcie dot. poprawy funkcjonowania organizacji, zwłaszcza w obszarach formalno-prawnych, rachunkowych, marketingowych i innych, również związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na prowadzone działania.

W ramach OWES oferowane jest indywidualne podejście nakierowane na rozwiązanie dla konkretnej organizacji. W ramach indywidualnego doradztwa, organizacja ma możliwość uzyskania wsparcia w obszarach prawnych, w tym opracowania dokumentów formalno-prawnych (dostosowywanie statutu do aktualnie obowiązujących przepisów, procedury, regulaminy wewnętrzne, polityka bezpieczeństwa RODO, itp.), rachunkowo-księgowych (w tym m.in. polityka rachunkowości, plan fundraisingowy – pozyskiwania środków, itp.) oraz marketingowych (w tym narzędzia social media, plan promocji organizacji, efektywna współpraca z mediami, itp.).

Każda organizacja skorzysta z indywidualnego wewnętrznego „audytu” specjalistów, na podstawie którego opracowana zostanie ścieżka szkoleniowo-doradcza. Spotkania odbywają się w terminach i godzinach uzgodnionych bezpośrednio z daną organizacją.

Organizacje, które skorzystają z oferty OWES w październiku będą miały także możliwość wzięcia udziału w konkursie na tzw. pakiety marketingowe oraz wyjazdowych wizytach studyjnych celem poznania działalności innych podmiotów ekonomii społecznej.

Organizacje zainteresowane nieodpłatnym skorzystaniem z oferty OWES proszone są o zgłoszenie tego do Centrum Aktywizacji Społecznej. Specjaliści OWES będą bezpośrednio kontaktowali się z organizacjami, które zgłosiły chęć otrzymania wsparcia szkoleniowo-doradczego.

0 Udostępnień

Świece na świetlicy

Wychowankowie świetlicy środowiskowej Programu Romowie Jutra, działającej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie uczestniczyli w zajęciach samodzielnego wytwarzania świeczek w słoikach.

Zajęcia były świetnym pomysłem na kreatywną zabawę, dzieci mogły doskonalić umiejętności manualne. Samodzielne robienie świec umożliwiło dzieciom przygotowanie wyrobów, które są jedyne w swoim rodzaju, dzieci samodzielnie dobierały materiały z których tworzyły świeczki tj. piasek, żwirek, kamyczki.

Dzieci bardzo cieszyły się, że mogą podarować bliskim oryginalne prezenty na ważne dla nich okazje! Nic nie sprawia takiej radości, jak efekty własnoręcznej pracy, a zajęcia były zwyczajnie przyjemne i relaksujące.

0 Udostępnień

Zdrowy styl życia i zajęcia z języka angielskiego

Informujemy, że od dziś, tj. 6.09.2022 do Centrum Aktywizacji Społecznej wracają zajęcia z języka angielskiego oraz warsztaty „Zdrowy styl życia” dla seniorów. Zajęcia odbywają się we wtorki.

Język angielski:

 • godz. 12:00-14:00 – grupa początkująca
 • godz. 15:55-16:40 – grupa średnio-zaawansowana
 • godz. 16:45-17:30 – grupa zaawansowana

Zdrowy styl życia – godz. 10:00-12:00

Jednocześnie przypominamy, że w czwartki odbywają się również zajęcia taneczne dla seniorów.

0 Udostępnień

Świetlica

Centrum Aktywizacji Społecznej przypomina, że świetlica środowiskowa w ramach Programu „Romowie Jutra” wznowiła działanie od 1.09.2022. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki od 15:00 do 19:00 w siedzibie CAS przy ul. Powstańców 70/3.

0 Udostępnień

Dodatek węglowy

Aktualizacja: Od dnia 22.09.2022 Centrum Aktywizacji Społecznej NIE PRZYJMUJE wniosków o dodatek węglowy.


Informacja w sprawie uruchomienia punktów wydawania i przyjmowania wniosków o dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dla mieszkańców Chorzowa.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia dla mieszkańców Chorzowa realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku zostanie określony rozporządzeniem.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP. Wniosek należy wydrukować oraz wypełnić, następnie zeskanować.
Zeskanowany wniosek powinien zostać osobno obarczony podpisem elektronicznym, można tego dokonać za pomocą Profilu Zaufanego korzystając ze strony www.gov.pl – podpisz dokument
(https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany).
Podpisany wniosek należy pobrać, a następnie przekazać za pomocą platformy ePUAP jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (/OPSChorzow/skrytka), gdzie jako załącznik dodajemy wcześniej podpisany wniosek oraz osobno podpisujemy wysyłane pismo.
Do prawidłowego złożenia wniosku o dodatek węglowy wymagane są dwa podpisy elektroniczne, osobny na wypełnionym wniosku oraz drugi na piśmie ogólnym przesyłanym do tutejszego Ośrodka, w przeciwnym razie osoby będą wzywane do uzupełnienia brakującego podpisu.

Wnioski o dodatek węglowy będzie można również składać w formie papierowej w specjalnie utworzonych punktach wydawania i przyjmowania wniosków:

PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 • Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, Chorzów, ul. 3-go Maja 18 (budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej) – czynny od 22 sierpnia 2022 r.
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 – 14:45
  wtorek 7:30 – 14:45
  środa 8:00 – 16:45
  czwartek 9:00 – 17:00
  piątek 7:30 – 14:30
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, Chorzów, ul. Racławicka 19, Pok. 110 – czynny od 22 sierpnia 2022 r.
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 – 15:45
  wtorek 7:30 – 14:45
  środa 7:30 – 14:45
  czwartek 7:30 – 14:45
  piątek 7:30 – 13:30
 • Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, Chorzów, ul. Powstańców 70/3 – czynny od 22 sierpnia 2022 r.
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8:00 – 14:00
  wtorek 8:00 – 14:00
  środa 8:00 – 14:00
  czwartek 8:00 – 14:00
  piątek 8:00 – 13:00

Pytania i odpowiedzi o dodatek węglowy:
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Wniosek o dodatek węglowy:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Formularze projektu i wszelkie inne wzory zamieszczane w Internecie, które nie będą zgodne z ostatecznym wzorem wynikającym z rozporządzenia, będą bezwzględnie wymagały uzupełnienia przez wnioskodawcę jako braki formalne.

0 Udostępnień

Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Chorzów przyznaje Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów do w/w Nagrody i Medalu spośród osób, instytucji i podmiotów, które w sposób szczególny zaznaczając swoją obecność w obszarze polityki społecznej Naszego Miasta.

Wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta oraz Medale można składać:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów w Wydziale Polityki Społecznej (pokój 226, lub w kancelarii ogólnej pokój nr 2),
 • lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

w terminie do dnia 1 października 2022r.

Wnioski z kandydaturami należy składać na obowiązujących formularzach, które można pobrać pod następującymi linkami:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu: 32 416 50 50 wew. 9225

Wręczenie przyznanych Nagród i Medali planuje się na dzień 17 listopada br. w ramach obchodów Dnia Służb Społecznych w Chorzowie.

0 Udostępnień

Darmowe zajęcia rozwoju osobistego – joga, medytacja i Dragon Dreaming!

“Chorzowski Ogród Społeczny” trwa, a Stowarzyszenie Koncepcja właśnie ogłosiło plan, jakie aktywności są zaplanowane do końca września.

Organizatorzy zapraszają na bezpłatne zajęcia rozwoju osobistego z jogi i medytacji. Zaplanowane zostały również specjalnego warsztaty – Dragon Dreaming, który jest innowacyjną, holistyczną metodą tworzenia pomysłów/projektów.

Młodzi ludzie nie mają pomysłu na swoje życie, często są zapatrzeni w świat wirtualny i przeżywają dysonans kiedy porównują świat wykreowany w social mediach ze swoją rzeczywistością. A to prosta droga do depresji, niskiej samooceny i nie tylko– informują przedstawiciele Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Koncepcja to nowo powstała organizacja pozarządowa w Chorzowie, która ma na celu zaktywizować młodzież, zachęcić ją do pogłębiania swojej wiedzy, szlifowania umiejętności i stworzenia pomysłu na siebie. Cele te chcą osiągnąć poprzez organizację m.in. paneli dyskusyjnych, podczas których młodzież nauczy się argumentować swoje racje, bronić swojego stanowiska. Stowarzyszenie chce również propagować aktywne spędzania czasu wolnego.

Dlatego powstał “Chorzowski Ogród Społeczny”?

Uznaliśmy, że chorzowska organizacja pozarządowa powinna zacząć działalność od podwórka, czyli od aktywizacji lokalnej młodzieży. Bardzo nas cieszy, że pomysł został przywitany z otwartymi ramionami przez tutejsze Centrum Inicjatyw Społecznych, a także inne organizacje pozarządowe takie jak Stowarzyszenie Błękitny Anioł i Klub Aktywnych Rodzin. Chcemy, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z naszej inicjatywy.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w “Chorzowskim Ogrodzie Społecznym”.

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie przy ul. 3 maja 18. W razie niepogody zajęcia zawsze odbywają się w salkach i dlatego nie trzeba się obawiać odwołania zajęć!

Więcej o “Stowarzyszeniu Koncepcja” można przeczytać tutaj:
https://www.facebook.com/stowarzyszeniekoncepcja/

0 Udostępnień