O Centrum

Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS) jest jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, w szczególności poprzez aktywizację społeczno-zawodową, kulturalno-oświatową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizujemy zadania związane z integracją i animacją środowiska lokalnego. Wspieramy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i inicjatywy obywatelskie, działające na terenie miasta Chorzowa, prowadzące działalność pożytku publicznego (zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Pomoc w CAS udzielana jest poprzez wsparcie merytoryczne, techniczne, informacyjne i promocyjne. Wszelkie usługi są świadczone na zasadzie równego dostępu wszystkich zainteresowanych korzystającej z oferty CAS.

Działamy przez 5 w dni tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 7.00 do 18.00, w piątek od 7:00 do 14:00

Zasady korzystania w CAS przez organizacje III sektora, z adresu siedziby, ze stanowisk biurowych i szafek, z infrastruktury lokalowej, technicznej, z usług doradczych i szkoleniowych, a także zakres obowiązków i uprawnień korzystających z CAS określa regulamin załączony poniżej.

Realizujemy zadania z zakresu pomocy społecznej o charakterze integracyjno-edukacyjnym dla mieszkańców Chorzowa, w szczególności poprzez organizowanie:

 • poradnictwa prawnego;
 • poradnictwa zawodowego;
 • kursów;
 • szkoleń;
 • spotkań informatycznych;
 • spotkań hobbystycznych;

Współpracujemy z pracownikami socjalnymi OPS Chorzów, Centrum Pracy Socjalnej, Centrum Inicjatyw Społecznych i innymi instytucjami na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych ekskluzją społeczną.

Wspieramy organizacje pozarządowe z terenu miasta Chorzowa w ich statutowej działalności poprzez:

 • bezpłatne udostępnianie pomieszczeń;
 • udostępnianie adresu dla potrzeb rejestracji organizacji;
 • możliwość korzystania z szafek i stanowisk biurowych;
 • możliwość korzystania z infrastruktury technicznej w budynku;
 • tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu podniesienia sprawności ich funkcjonowania;
 • organizację szkoleń i usług doradczych m.in.: poradnictwo prawne, finansowe, dotyczące aplikowania o środki z funduszy unijnych;
 • pomoc informatyka;
 • prowadzenie bazy organizacji korzystających;
 • organizowanie kontaktów między organizacjami;
 • organizowanie spotkań integracyjnych;
 • inkubator dla nowopowstałych organizacji;
 • prowadzenie bazy wolontariuszy;
 • udostępnianie dla potrzeb organizacji bazy noclegowej

Do pobrania

Regulamin CAS (PDF)

Zasady korzystania z CAS (PDF)

Załącznik nr 1 – Porozumienie dla NGO (PDF)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie (PDF)

Zarządzenie nr 24/2024 w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie