Krok Ku Zmianom – Na start

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie  zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tutejszym Urzędzie do udziału w  projekcie  pilotażowym pn. „Kroku Ku Zmianom – Na Start”.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Stypendium za podjęcie nauki na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych tzw. KKZ, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, przez maksymalnie 3 semestry oraz premia za zdany egzamin
 • Skierowanie do pracy z refundacją wynagrodzenia przez PUP oraz wsparcie mentora wprowadzającego nowego pracownika w tajniki zawodu
 • Wsparcie doradcy zawodowego w diagnozie potrzeb i określeniu planów zawodowych
 • Szkolenia z zakresu budowania motywacji, rozwoju umiejętności   interpersonalnych i budowania poczucia własnej wartości.

Głównym celem  projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego przez młode osoby z grupy NEET.
Warunkiem uczestnictwa jest:

 • wiek do 30 roku życia
 • brak kwalifikacji zawodowych, tzn. wykształcenie gimnazjalne i poniżej lub wykształcenie średnie ogólnokształcące albo doświadczenie zawodowe poniżej 12 miesięcy
 • okres rejestracji w Urzędzie powyżej 6 miesięcy

Osoby zainteresowane zapraszamy do doradców klienta w Urzędzie lub pod nr tel. 32 34 97 140.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy we współpracy
Śląską Wojewódzką Komendą OHP w Katowicach

Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje projekt: „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+”.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

OKRES REALIZACJI:

Od 01.10.2021 do 31.03.2023

DLA KOGO:

Projekt skierowany 30 os. dorosłych 16k/14m, powyżej 30 roku życia z woj. Śląskiego, subregionu centralnego. Bezrobotnych/biernych zawodowo w tym:

 • osób w wieku 50 lat i więcej;
 • osób z niepełnosprawnościami;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób o niskich kwalifikacjach.

Z pierwszeństwem udziału uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WSL 2014-2020 z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Obszary zamieszkania kandydatów: subregion centralny

Zapraszamy do kontaktu:

Tel: 32 259 62 61, email: projekty@ir.katowice.pl, magdalena.kielar@ir.katowice.pl, justyna.sot@ir.katowice.pl