Śląskie Centrum Aktywizacji

plakatslaskiecentrumaktywizacjiRealizatorzy: Profesja
Termin realizacji: 01.07.2016 –  30.06.2018
Obszar realizacji: województwo śląskie
Oferujemy: kursy, szkolenia, staż (stypendium 1185zł/mc)

Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych i znalezieniem zatrudnienia zapraszamy do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Aktywizacji”.

Projekt skierowany jest do:

 • Osób powyżej 29 roku życia (wiek Uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Oznacza to w praktyce, że wsparcie mogą być objęte osoby od 30 roku życia),
 • Bezrobotnych bądź biernych zawodowo,
 • O niskich kwalifikacjach zawodowych (wyksztalcenie najwyżej średnie),
 • Zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

Punkty premiujące otrzymują osoby:

 • powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie oświadczenia Uczestnika o niepełnosprawności oraz orzeczenia, aktualnego na dzień podpisania Umowy (do wglądu koordynatora projektu).

W ramach projektu oferujemy:            

 • Płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1185zł miesięcznie netto),
 • Pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy,
 • Bezpłatne kursy zawodowe,
 • Catering.

W ramach projektu uczestnicy mają do dyspozycji:

 • Doradcę zawodowego – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Psychologa – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Pośrednika Pracy – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Coacha – 3 godziny/1 uczestnika.

Uczestnicy wezmą udział w 5 dniowych warsztatach (6 godzin x 5 dni = 30 godzin/1 uczestnika):

 • Polityka zrównoważonego rozwoju i równości szans
 • Warsztaty z doradcą zawodowym
 • Warsztaty z psychologiem

W ramach projektu każdy uczestnik zostanie skierowany na minimum 1 kurs lub szkolenie służące podniesieniu jego kwalifikacji zawodowych.

Uczestnik zostanie skierowany na płatny 5-miesięczny staż (1185zł/mc) na podstawie szczegółowej analizy predyspozycji zawodowych, umiejętności, motywacji i oczekiwań.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel 730 281 333 lub aktywizacja@profesja-poznan.pl

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin rekrutacji
Regulamin warunków uczestnictwa
Umowa uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika

Projekt realizowany przez:
profesja-poznan

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nazwa Osi Priorytetowej VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

efs