Dodatek węglowy

Aktualizacja: Od dnia 22.09.2022 Centrum Aktywizacji Społecznej NIE PRZYJMUJE wniosków o dodatek węglowy.


Informacja w sprawie uruchomienia punktów wydawania i przyjmowania wniosków o dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dla mieszkańców Chorzowa.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia dla mieszkańców Chorzowa realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku zostanie określony rozporządzeniem.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP. Wniosek należy wydrukować oraz wypełnić, następnie zeskanować.
Zeskanowany wniosek powinien zostać osobno obarczony podpisem elektronicznym, można tego dokonać za pomocą Profilu Zaufanego korzystając ze strony www.gov.pl – podpisz dokument
(https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany).
Podpisany wniosek należy pobrać, a następnie przekazać za pomocą platformy ePUAP jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (/OPSChorzow/skrytka), gdzie jako załącznik dodajemy wcześniej podpisany wniosek oraz osobno podpisujemy wysyłane pismo.
Do prawidłowego złożenia wniosku o dodatek węglowy wymagane są dwa podpisy elektroniczne, osobny na wypełnionym wniosku oraz drugi na piśmie ogólnym przesyłanym do tutejszego Ośrodka, w przeciwnym razie osoby będą wzywane do uzupełnienia brakującego podpisu.

Wnioski o dodatek węglowy będzie można również składać w formie papierowej w specjalnie utworzonych punktach wydawania i przyjmowania wniosków:

PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 • Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, Chorzów, ul. 3-go Maja 18 (budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej) – czynny od 22 sierpnia 2022 r.
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 – 14:45
  wtorek 7:30 – 14:45
  środa 8:00 – 16:45
  czwartek 9:00 – 17:00
  piątek 7:30 – 14:30
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, Chorzów, ul. Racławicka 19, Pok. 110 – czynny od 22 sierpnia 2022 r.
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 – 15:45
  wtorek 7:30 – 14:45
  środa 7:30 – 14:45
  czwartek 7:30 – 14:45
  piątek 7:30 – 13:30
 • Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, Chorzów, ul. Powstańców 70/3 – czynny od 22 sierpnia 2022 r.
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8:00 – 14:00
  wtorek 8:00 – 14:00
  środa 8:00 – 14:00
  czwartek 8:00 – 14:00
  piątek 8:00 – 13:00

Pytania i odpowiedzi o dodatek węglowy:
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Wniosek o dodatek węglowy:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Formularze projektu i wszelkie inne wzory zamieszczane w Internecie, które nie będą zgodne z ostatecznym wzorem wynikającym z rozporządzenia, będą bezwzględnie wymagały uzupełnienia przez wnioskodawcę jako braki formalne.

Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Chorzów przyznaje Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów do w/w Nagrody i Medalu spośród osób, instytucji i podmiotów, które w sposób szczególny zaznaczając swoją obecność w obszarze polityki społecznej Naszego Miasta.

Wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta oraz Medale można składać:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów w Wydziale Polityki Społecznej (pokój 226, lub w kancelarii ogólnej pokój nr 2),
 • lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

w terminie do dnia 1 października 2022r.

Wnioski z kandydaturami należy składać na obowiązujących formularzach, które można pobrać pod następującymi linkami:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu: 32 416 50 50 wew. 9225

Wręczenie przyznanych Nagród i Medali planuje się na dzień 17 listopada br. w ramach obchodów Dnia Służb Społecznych w Chorzowie.

Darmowe zajęcia rozwoju osobistego – joga, medytacja i Dragon Dreaming!

“Chorzowski Ogród Społeczny” trwa, a Stowarzyszenie Koncepcja właśnie ogłosiło plan, jakie aktywności są zaplanowane do końca września.

Organizatorzy zapraszają na bezpłatne zajęcia rozwoju osobistego z jogi i medytacji. Zaplanowane zostały również specjalnego warsztaty – Dragon Dreaming, który jest innowacyjną, holistyczną metodą tworzenia pomysłów/projektów.

Młodzi ludzie nie mają pomysłu na swoje życie, często są zapatrzeni w świat wirtualny i przeżywają dysonans kiedy porównują świat wykreowany w social mediach ze swoją rzeczywistością. A to prosta droga do depresji, niskiej samooceny i nie tylko– informują przedstawiciele Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Koncepcja to nowo powstała organizacja pozarządowa w Chorzowie, która ma na celu zaktywizować młodzież, zachęcić ją do pogłębiania swojej wiedzy, szlifowania umiejętności i stworzenia pomysłu na siebie. Cele te chcą osiągnąć poprzez organizację m.in. paneli dyskusyjnych, podczas których młodzież nauczy się argumentować swoje racje, bronić swojego stanowiska. Stowarzyszenie chce również propagować aktywne spędzania czasu wolnego.

Dlatego powstał “Chorzowski Ogród Społeczny”?

Uznaliśmy, że chorzowska organizacja pozarządowa powinna zacząć działalność od podwórka, czyli od aktywizacji lokalnej młodzieży. Bardzo nas cieszy, że pomysł został przywitany z otwartymi ramionami przez tutejsze Centrum Inicjatyw Społecznych, a także inne organizacje pozarządowe takie jak Stowarzyszenie Błękitny Anioł i Klub Aktywnych Rodzin. Chcemy, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z naszej inicjatywy.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w “Chorzowskim Ogrodzie Społecznym”.

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie przy ul. 3 maja 18. W razie niepogody zajęcia zawsze odbywają się w salkach i dlatego nie trzeba się obawiać odwołania zajęć!

Więcej o “Stowarzyszeniu Koncepcja” można przeczytać tutaj:
https://www.facebook.com/stowarzyszeniekoncepcja/