Projekt „Jadę na staż” – Fundacja Imago

Szanowni Państwo,

Fundacja Imago realizuje projekt „Jadę na staż” dotyczący staży zawodowych dla osób młodych w Niemczech. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w upowszechnianiu informacji o możliwości udziału w stażach u niemieckich pracodawców realizowanych w ramach projektu.

„JADĘ NA STAŻ”

Zagraniczne doświadczenia zawodowe

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt pn. „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska” realizowany jest przez Fundację Imago we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie i Zabrzu oraz firmami RONAL i Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Aktualnie prowadzimy rekrutację uczestników do projektu,  w tym momencie mamy jeszcze miejsca w grupie, która wyjeżdża na staż w terminie 08.01.2017-08.03.2017. Ponadto w kolejnym roku planujemy realizację kolejnych 4 grup stażowych.

Do udziału zapraszamy osoby młode, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • w wieku 18-35 lat,
 • nie pracują, nie szkolą się, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (można być studentką/studentem studiów zaocznych),
 • mieszkają na terenie powiatów subregionu zachodniego i centralnego (w tym Zabrze) woj. śląskiego – lista powiatów dostępna w Regulaminie rekrutacji na stronie projektu (link poniżej)

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu (m.in. kurs języka niemieckiego, szkolenie międzykulturowe, warsztaty integracyjne, wizyty studyjne, wsparcie psychologiczno-doradcze);
 • 2-miesięczny staż zawodowy w Niemczech w zawodach techniczno-produkcyjnych zgodnie z Indywidualnym Planem Działania uczestnika (np. mechatronik, automatyk, technik mechanik, specjalista w zakresie obróbki skrawaniem, lakiernik, ślusarz,  elektronik, elektryk, operator CNC, i innych)
 • pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego – dojazd, opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe;
 • aktywizację zawodową po powrocie do kraju (poradnictwo zawodowe i wybór jednej z trzech form wsparcia tj: 1) płatne staże w Polsce dla osób zarejestrowanych w PUP w Zabrzu i PUP w Chorzowie, 2) szkolenia zawodowe z certyfikatem, 3) pośrednictwo pracy)
 • opiekę mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie;
 • zaświadczenie udziału w projekcie
 • do udziału zachęcamy również kobiety.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Korzyści dla uczestnika:

 • zdobycie kwalifikacji zawodowych
 • wzrost kompetencji językowych i multikulturowych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego zagranicą
 • pomoc i wsparcie w wejściu na rynek pracy
 • zmiana środowiska, otoczenia

Dokumenty rekrutacyjne, a także więcej informacji można uzyskać w:

Punkcie informacyjnym w Zabrzu, ul. Wolności 262, pok. 310/311, Zabrze

Biurze projektu, ul. Floriańska 1, Rybnik (budynek ośrodka CRiR Bushido), sala konferencyjna, 1 piętro, biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Osoby do kontaktu: Anna Starostka, tel. 504 565 301, e-mail: anna.starostka@fundacjaimago.pl lub Magdalena Stempska tel. 513 362 807 magda.stempska@fundacjaimago.pl

Informacje na stronach www:

http://fundacjaimago.pl/projekty/aktualne/jade-na-staz-zagraniczne-doswiadczenia-zawodowe-szansa-na-rynku-pracy-osob-w-wieku-18-35-lat-ze-slaska/

https://www.facebook.com/jadenastaz

Śląskie Centrum Aktywizacji

plakatslaskiecentrumaktywizacjiRealizatorzy: Profesja
Termin realizacji: 01.07.2016 –  30.06.2018
Obszar realizacji: województwo śląskie
Oferujemy: kursy, szkolenia, staż (stypendium 1185zł/mc)

Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych i znalezieniem zatrudnienia zapraszamy do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Aktywizacji”.

Projekt skierowany jest do:

 • Osób powyżej 29 roku życia (wiek Uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Oznacza to w praktyce, że wsparcie mogą być objęte osoby od 30 roku życia),
 • Bezrobotnych bądź biernych zawodowo,
 • O niskich kwalifikacjach zawodowych (wyksztalcenie najwyżej średnie),
 • Zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

Punkty premiujące otrzymują osoby:

 • powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie oświadczenia Uczestnika o niepełnosprawności oraz orzeczenia, aktualnego na dzień podpisania Umowy (do wglądu koordynatora projektu).

W ramach projektu oferujemy:            

 • Płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1185zł miesięcznie netto),
 • Pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy,
 • Bezpłatne kursy zawodowe,
 • Catering.

W ramach projektu uczestnicy mają do dyspozycji:

 • Doradcę zawodowego – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Psychologa – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Pośrednika Pracy – 3 godziny/1 uczestnika,
 • Coacha – 3 godziny/1 uczestnika.

Uczestnicy wezmą udział w 5 dniowych warsztatach (6 godzin x 5 dni = 30 godzin/1 uczestnika):

 • Polityka zrównoważonego rozwoju i równości szans
 • Warsztaty z doradcą zawodowym
 • Warsztaty z psychologiem

W ramach projektu każdy uczestnik zostanie skierowany na minimum 1 kurs lub szkolenie służące podniesieniu jego kwalifikacji zawodowych.

Uczestnik zostanie skierowany na płatny 5-miesięczny staż (1185zł/mc) na podstawie szczegółowej analizy predyspozycji zawodowych, umiejętności, motywacji i oczekiwań.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel 730 281 333 lub aktywizacja@profesja-poznan.pl

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin rekrutacji
Regulamin warunków uczestnictwa
Umowa uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika

Projekt realizowany przez:
profesja-poznan

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nazwa Osi Priorytetowej VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

efs