Dodatek węglowy

Aktualizacja: Od dnia 22.09.2022 Centrum Aktywizacji Społecznej NIE PRZYJMUJE wniosków o dodatek węglowy.


Informacja w sprawie uruchomienia punktów wydawania i przyjmowania wniosków o dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dla mieszkańców Chorzowa.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia dla mieszkańców Chorzowa realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku zostanie określony rozporządzeniem.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP. Wniosek należy wydrukować oraz wypełnić, następnie zeskanować.
Zeskanowany wniosek powinien zostać osobno obarczony podpisem elektronicznym, można tego dokonać za pomocą Profilu Zaufanego korzystając ze strony www.gov.pl – podpisz dokument
(https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany).
Podpisany wniosek należy pobrać, a następnie przekazać za pomocą platformy ePUAP jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (/OPSChorzow/skrytka), gdzie jako załącznik dodajemy wcześniej podpisany wniosek oraz osobno podpisujemy wysyłane pismo.
Do prawidłowego złożenia wniosku o dodatek węglowy wymagane są dwa podpisy elektroniczne, osobny na wypełnionym wniosku oraz drugi na piśmie ogólnym przesyłanym do tutejszego Ośrodka, w przeciwnym razie osoby będą wzywane do uzupełnienia brakującego podpisu.

Wnioski o dodatek węglowy będzie można również składać w formie papierowej w specjalnie utworzonych punktach wydawania i przyjmowania wniosków:

PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 • Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, Chorzów, ul. 3-go Maja 18 (budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej) – czynny od 22 sierpnia 2022 r.
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 – 14:45
  wtorek 7:30 – 14:45
  środa 8:00 – 16:45
  czwartek 9:00 – 17:00
  piątek 7:30 – 14:30
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, Chorzów, ul. Racławicka 19, Pok. 110 – czynny od 22 sierpnia 2022 r.
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 – 15:45
  wtorek 7:30 – 14:45
  środa 7:30 – 14:45
  czwartek 7:30 – 14:45
  piątek 7:30 – 13:30
 • Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, Chorzów, ul. Powstańców 70/3 – czynny od 22 sierpnia 2022 r.
  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8:00 – 14:00
  wtorek 8:00 – 14:00
  środa 8:00 – 14:00
  czwartek 8:00 – 14:00
  piątek 8:00 – 13:00

Pytania i odpowiedzi o dodatek węglowy:
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Wniosek o dodatek węglowy:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Formularze projektu i wszelkie inne wzory zamieszczane w Internecie, które nie będą zgodne z ostatecznym wzorem wynikającym z rozporządzenia, będą bezwzględnie wymagały uzupełnienia przez wnioskodawcę jako braki formalne.