Zespół Interdyscyplinarny

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie

W związku z realizacją przez Miasto Chorzów zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz.U.2021.1249 z późn. zm.) i wynikającego z niej obowiązku powoływania Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na podstawie §1 ust. 2 Załącznika do Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr LXVI/1028/2023 z dnia 17 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie

Prezydent Miasta Chorzów

informuje o rozpoczęciu procedury powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie z ramienia organizacji pozarządowych.

W związku z powyższym

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie

 1. Zadania Zespołu:
  Przedmiotem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochrona osób doznających przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny tworzy warunki umożliwiające realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integruje i koordynuje działanie służb, instytucji i organizacji w tym zakresie na terenie Miasta Chorzów. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego szczegółowo zostały określone w art. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 2. Termin zgłaszania kandydatów:
  Od dnia 4 września 2023r. do dnia 8 września 2023r.
 3. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury:
  Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów
  ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,
  tel. 32 41 65 226
 4. Sposób zgłaszania kandydatów:
  1. Kandydatów (imiennie) zgłaszają organy statutowe podmiotów, które reprezentują,
  2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia, który należy złożyć w terminie podanym powyżej bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów, 41-500 Chorzów, ul Rynek 1, pokój 226 oraz jednocześnie e-mailem na adres: ps@chorzow.eu
 5. Wybór członków Zespołu:
  1. Wyboru członków Zespołu dokona Prezydent Miasta biorąc pod uwagę w szczególności zakres realizowanych przez podmioty zgłaszające zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
  2. Z wybranymi podmiotami Prezydent Miasta zawrze stosowne porozumienia.

Pobierz formularz zgłoszeniowy