Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informujemy, że w dniu 19 września 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia dla mieszkańców Chorzowa realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Wnioski o dodatek należy składać w formie papierowej w Centrum Aktywizacji Społecznej, przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie od dnia 28.09.2022 r. w godzinach:

 • Poniedziałek: 8:00-16:00
 • Wtorek: 8:00-14:00
 • Środa: 8:00-14:00
 • Czwartek: 8:00-14:00
 • Piątek: 8:00-13:00

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy;
 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • kocioł olejowy.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy, gaz miejski) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub
  innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Informacja o przyznaniu dodatku może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku zostanie określony rozporządzeniem.

Wniosek do pobrania. UWAGA: Nowy wzór wniosku. Poprzedni wzór stracił moc prawną.

Dodatkowe informacje dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych w sprawie dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć również elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP. Wniosek należy wydrukować oraz wypełnić, następnie zeskanować.

Zeskanowany wniosek powinien zostać osobno obarczony podpisem elektronicznym, można tego dokonać za pomocą Profilu Zaufanego korzystając ze strony Gov.pl – Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany.

Podpisany wniosek należy pobrać, a następnie przekazać za pomocą platformy ePUAP jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (/OPSChorzow/skrytka), gdzie jako załącznik dodajemy wcześniej podpisany wniosek oraz osobno podpisujemy wysyłane pismo.

Do prawidłowego złożenia wniosku o dodatek węglowy wymagane są dwa podpisy elektroniczne, osobny na wypełnionym wniosku oraz drugi na piśmie ogólnym przesyłanym do tutejszego Ośrodka, w przeciwnym razie osoby będą wzywane do uzupełnienia brakującego podpisu.

Formularze projektu i wszelkie inne wzory zamieszczane w Internecie, które nie będą zgodne z ostatecznym wzorem wynikającym z rozporządzenia, będą bezwzględnie wymagały uzupełnienia przez wnioskodawcę jako braki formalne.