Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje projekt: „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+”.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

OKRES REALIZACJI:

Od 01.10.2021 do 31.03.2023

DLA KOGO:

Projekt skierowany 30 os. dorosłych 16k/14m, powyżej 30 roku życia z woj. Śląskiego, subregionu centralnego. Bezrobotnych/biernych zawodowo w tym:

  • osób w wieku 50 lat i więcej;
  • osób z niepełnosprawnościami;
  • osób długotrwale bezrobotnych;
  • osób o niskich kwalifikacjach.

Z pierwszeństwem udziału uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WSL 2014-2020 z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Obszary zamieszkania kandydatów: subregion centralny

Zapraszamy do kontaktu:

Tel: 32 259 62 61, email: projekty@ir.katowice.pl, magdalena.kielar@ir.katowice.pl, justyna.sot@ir.katowice.pl