Budżet Obywatelski 2023

Urząd Miasta Chorzów informuje, że 16 czerwca rozpoczyna przyjmowanie wniosków w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Na realizację wszystkich wniosków Miasto przeznaczyło 4,1 mln zł.

Dzięki znowelizowanej ustawie o samorządzie gminnym i nowej uchwale Rady Miasta, wracamy do podziału projektów na kategorie, dając tym samym szanse mniejszym inicjatywom obywatelskim.

Projekty można składać w 4 kategoriach: projekty inwestycyjne (pula 3 mln zł), społeczne (pula 400 tys. zł), „zielone” (pula 600 tys zł). Nowością jest czwarta kategoria: małe projekty „bez barier” (pula 100 tys.). Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które wprowadziło taką kategorię projektów do Budżetu Obywatelskiego, w trosce o potrzeby osób starszych, z niepełnosprawnościami lub czasowymi ograniczeniami mobilności.

  1. Projekty inwestycyjne obejmują działania twarde, mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy modernizacji takich elementów infrastruktury jak m.in.: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska, chodniki, drogi rowerowe itp. Wartość pojedynczego projektu inwestycyjnego może wynosić maksymalnie 500.000 zł.
  2. Projekty społeczne obejmują działania miękkie, takie jak organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, zawodów sportowych itp. Wartość pojedynczego projektu społecznego może wynosić maksymalnie 80.000 zł.
  3. Projekty „zielone” obejmują działania dotyczące zieleni miejskiej, zarówno w zakresie edukacji społecznej (warsztaty i akcje edukacyjne), jak i usług wpływających na zachowanie i rozszerzanie bioróżnorodności gatunkowej w obrębie miasta: nasadzenia roślinności rodzimej na terenach zieleni miejskiej, zakładanie trawników dywanowych, zakładanie łąk kwietnych, ukwiecanie miasta poprzez dodatkowe nasadzenia roślin i kwiatów, uzupełnianie nasadzeń drzew, budowa hoteli dla owadów i budek dla ptaków. Wartość pojedynczego projektu „zielonego” może wynosić maksymalnie 100.000 zł.
  4. Małe projekty „bez barier” obejmują wszelkie działania ułatwiające funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, w szczególności mające na celu zniwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, o ograniczonej mobilności i percepcji, poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, a także osób z czasowymi ograniczeniami mobilności: z urazami kończyn, poruszających się przy pomocy balkoników lub kul, rodziców z dziećmi w wózkach, kobiet w ciąży. W ramach tej kategorii projektów mieszczą się również działania informacyjne i edukacyjne mające na celu wzrost świadomości społecznej w obszarze potrzeb tych grup. Wartość pojedynczego projektu „bez barier” może wynosić maksymalnie 20.000 zł.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez platformę bo.chorzow.eu. Pracownicy Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej służą pomocą przy składaniu wniosków.

Przy składaniu wniosku należy pamiętać, że:

  1. wnioski mogą składać wyłącznie mieszkańcy Chorzowa (zameldowani lub nie)
  2. jedna osoba może złożyć kilka wniosków, każdy na osobnym formularzu
  3. do każdego wniosku trzeba załączyć listę poparcia z podpisami min. 5 mieszkańców Chorzowa (innych niż wnioskodawca). Każdy mieszkaniec może poprzeć więcej niż jeden projekt.
  4. każdy wniosek musi spełniać warunki wymienione w regulaminie chorzowskiego BO

Wnioski można składać do 16 lipca 2023 r.

REGULAMIN