Inkubator Włączenia Społecznego

Na prośbę Organizatorów informujemy o trwającym naborze na innowacje społeczne dotyczące włączenia społecznego. Nabór jest organizowany w ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński.

Celem projektu jest wsparcie i upowszechnienie innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do rozwiązania problemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Inkubator, utworzony w ramach projektu, jest miejscem, gdzie każda osoba/instytucja mająca pomysł na innowację społeczną z terenu całego kraju, może się zgłosić w celu uzyskania wsparcia i pomocy w rozwoju swojego pomysłu. Projekt zakłada udzielenie grantów na 60 innowacji społecznych oraz upowszechnienie 6 z nich. Maksymalna kwota grantu na innowację wynosi 100 000 PLN, średnia wartość grantu to 49 000 PLN.

Czym jest włączenie społeczne i jakich innowacji szukamy?

Poszukujemy innowacji społecznych, które wspierają rozwiązanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie.
Dodatkowo, wypracowane rozwiązania powinny pozwolić na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce w obszarze włączenia społecznego, tj. integracji społecznej i zawodowej, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, oddalenia od rynku pracy, obciążenia rolami opiekuńczymi, wyzwań związanych z wiekiem czy niepełnosprawnościami, etc.

Jak oceniamy innowacyjność?

Przede wszystkim szukamy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób usprawniają już wykorzystywane rozwiązania. Poszukujemy nowatorskich form pomocy i asysty, usług, narzędzi, metod działania i sposobów komunikacji.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Włączenia Społecznego”?

  • Projekt stwarza szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania
  • Daje możliwość eksperymentowania w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji
  • Innowator znajdzie się w szczególnym gronie kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną
  • W projekcie nie trzeba obawiać się porażki – tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań
  • Skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (bez dokumentów księgowych)
  • Finansujemy 100% kosztów testowania innowacji (średnia wartość grantu to od. 49 tys. zł)
  • Projekt ma zasięg ogólnopolski – do udziału w Inkubatorze mogą zgłosić się podmioty i osoby z terenu całego kraju

Już teraz zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje na spotkanie z cyklu Śniadania przy innowacjach, organizowane on-line na platformie zoom przez FRDL MISTiA i FRDL POST.
Śniadania są przeznaczone dla osób i podmiotów z całej Polski, poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na spotkania zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, reprezentujące NGO, JST, instytucje kultury, edukacji, MŚP, uczelnie, a nawet osoby indywidualne, które mają innowacyjny zmysł! Najbliższe spotkanie już 5 sierpnia o godzinie 10.00 (on-line, platforma zoom).

W celu rejestracji na spotkanie prosimy o zgłoszenie imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji na e-mail: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl

Szczegóły i dokumentacja dot. projektu: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/informacje-o-naborze.
Konsultacje: iws@rops.krakow.pl lub tel: (+48) 12 422 06 36 | w. 34