Fundacja „NA STO”

Telefon: 501 458 179
Osoba do kontaktu: Aleksander Woźniak
Adres www: fundacjanasto.eu
Facebook: Fundacja-Na-Sto

Cele Fundacji:

Głównym celem statutowym Fundacji jest prowadzenie i promowanie szeroko pojętej działalności kulturalnej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, polegającej w szczególności na:

 • na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury;
 • podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym rozpoznania, pobudzania, zaspakajania zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspieranie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
 • przygotowaniu do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych oraz kształtowaniu aktywnego uczestnictwa w kulturze, muzyce i sztuce;
 • tworzeniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 • wspieraniu edukacji muzycznej, plastycznej oraz propagowanie i upowszechnienie tej dziedziny sztuki;
 • zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań społeczności lokalnej w zakresie sportu, turystyki i rekreacji;
 • promocji i ochrony zdrowia;
 • promocji kultury Rzeczpospolitej za granicą.