Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START

Adres: ul. Gliwicka 150, 40-859 Katowice
Tel. kontaktowy: 605 244 039
Adres e-mail: startkatowice@poczta.onet.pl
Adres www: startkatowice.pl

Cele statutowe stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku w szczególności z województwa śląskiego.

Formy i zakres działalności statutowej:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Opracowywanie i realizowanie programów powstających z własnej inicjatywy jak i zlecanych przez właściwe organizacje i władze a dotyczące:
  • organizowania zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
  • organizowania zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w tym również o charakterze integracyjnym
  • organizowania obozów i zgrupowań sportowych, turnusów rehabilitacyjnych w tym również o charakterze integracyjnym
  • kształcenia specjalistycznego kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy
  • działań zmierzających do podniesienia stopnia edukacji i poprawy warunków socjalnych oraz wyrównywania szans,
  • wymiany informacji i doświadczeń oraz wspólna – z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą
  • realizacja programów,
  • organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i informacyjnych i imprez kulturalnych,
  • działalności wydawniczej
 • Współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i międzynarodowymi dla realizacji celów statutowych.
 • Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie wynikającym ze Statutu
 • Promocję celów, osiągnięć i sukcesów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu oraz poprzez osoby, które z tytułu pracy zawodowej, służby publicznej i działalności społecznej mają wpływ na rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych
 • Gromadzenie środków materialnych, finansowych i gospodarowanie nimi