Stowarzyszenie Solidarni w Europie

Adres e-mail: solidarniweuropie@wp.pl

Cele: Celem działania jest wszechstronna działalność na rzecz idei oraz praktyki solidaryzmu społecznego, zwłaszcza w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej; wspieranie procesu budowy opartego na wiedzy globalnego społeczeństwa informacyjnego oraz postindustrialnej gospodarki cyfrowej.

Obrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich; krzewienie społeczeństwa obywatelskiego, tolerancji oraz dialogu międzykulturowego; promocja patriotyzmu, edukacji prawnej, ekonomicznej, kultury i sportu, zatrudnienia i przedsiębiorczości.

Niesienie pomocy wszystkim potrzebującym, szczególnie ze środowisk defaworyzowanych; w tym mniejszościowym grupom społecznym, młodzieży i starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, pokrzywdzonym przestępstwem, potrzebującym resocjalizacji, pozbawionym wolności oraz zagrożonym patologią społeczną.