Stowarzyszenie Śląski Ruch Oporu

Adres korespondencyjny: ul. 3 Maja 6, 41-500 Chorzów
Adres e-mail: biuro@slaskiruchoporu.pl
Telefon kontaktowy: 729-830-693
Osoba do kontaktu: Łukasz Nowicki

Cele stowarzyszenia:

  1. Upowszechnienie idei społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie idei samorządności lokalnej, promocja idei wykluczenia układów politycznych ze śląskich samorządów, zwiększenie udziału mieszkańców w życiu publicznym, integracja społeczności lokalnej, wzrost społecznej aktywności obywateli, promowanie i organizowanie wolontariatu, zapewnienie swobodnego dostępu do prawdziwej i rzetelnej informacji publicznej oraz prawdy historycznej itp…
  2. Prowadzenie rozumnej działalności na rzecz dobra wspólnego, edukacyjnej i szkoleniowej, organizację społeczeństwa polskiego w celu kontrolowania prawidłowego przebiegu procesów wyborczych w Polsce oraz kontrolowania władz spółdzielczych, samorządowych i rządowych, organizację, współdziałanie w organizacji uroczystości z okazji świąt narodowych, a także innych uroczystości i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, udział i reprezentowanie Stowarzyszenia w tego rodzaju uroczystościach, organizowanie aktywności obywatelskiej i innych przedsięwzięć patriotycznych lub udział w tego rodzaju działaniach, mających na celu czynny udział w procesie oddolnego kontrolowania wszelkiego rodzaju wyborów do ciał samorządowych, parlamentu, urzędów, organizacja różnego rodzaju szkoleń oraz kursów dotyczących celów i zadań Stowarzyszenia itp…