Stowarzyszenie Rodzinne „Dar Serca im. Jana Pawła II”

E-mail: stowarzyszenierodzinnedarserca@onet.pl

Cele:

 • Działalność charytatywna
 • Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom
 • Działalność na rzecz wsparcia osób starszych, samotnych, niezaradnych życiowo
 • Działalność na rzecz pomocy osobom z chorobami nowotworowymi
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność na rzecz seniorów
 • Działalność edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i seniorów
 • Niesienie pomocy społecznej i działalność na rzecz rodzin w trudnej sytuacji życiowej
 • Pomoc humanitarna – niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof
 • Promowanie i organizacja wolontariatu
 • Krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Turystyka i krajoznawstwo seniorów
 • Działalność na rzecz promowania sportu i kultury wśród dzieci, młodzieży i seniorów adekwatnie dla każdej z grup wiekowych
 • Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe i inne podmioty
 • Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu