Ruch Autonomii Śląska Koło Chorzów

Adres e-mail: chorzow@autonomia.pl
Adres www: chorzow.autonomia.pl

Cele: Celem Ruchu Autonomii Śląska jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego, a w szczególności:

  • Edukacja obywatelska, prowadząca do szerokiej akceptacji i w efekcie realizacji postulatu autonomii Śląska, jako dojrzałej formy decentralizacji.
  • Kształtowanie i rozwijanie wśród ludzi Śląska aktywnej postawy obywatelskiej, sprzyjającej powstawaniu poczucia pełnego włodarzenia i współodpowiedzialności za swoją ojczyznę.
  • Współuczestniczenie we współczesnej integracji wszystkich zamieszkujących Śląsk grup ludności, bez względu na opcje etniczne oraz umacnianie różnorodności.
  • Powstrzymanie postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz kultury materialnej i duchowej.
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji.
  • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  • Utrzymywanie ze środowiskiem Ślązaków bez względu na miejsce zamieszkania, kontaktów kulturowych, ekonomicznych oraz podtrzymywanie wśród nich więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi.
  • Promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska