Instytut Przedsiębiorczości

Adres e-mail: biuro@instytutprzedsiebiorczosci.com
Adres www: instytutprzedsiebiorczosci.com
Telefon kontaktowy: +48 608-065-673

Cele:

  • Edukacja ekonomiczna i prawna – programowo oraz metodycznie zorientowaną na umiejętności praktyczne i funkcjonowanie w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, a w tym na osiąganie progu rentowności;
  • Kształtowanie konieczności i nieuchronności samodzielnego uczestnictwa obywateli w życiu gospodarczym, indywidualnej odpowiedzialności za własną pomyślność życiową oraz wiary w osobiste umiejętności i ich rozwój;
  • Otwarcie na ciągłe zmiany warunków i otoczenia prawnego czy ekonomicznego oraz na kolejne wyzwania – zagrożenia i szanse, pokonywanie przeciwności, przystosowanie się do zmian, a także przejmowanie (podejmowanie) inicjatyw;
  • Rozwijanie umiejętności sprawnego gospodarowania własnymi i powierzonymi środkami finansowymi oraz budżetem domowym;
  • Inspirowanie, motywowanie, wspieranie i promowanie postaw przedsiębiorczych, a szczególnie prac innowacyjnych na rozwojowym etapie działalności;
  • Poszanowanie dla śląskiego etosu pracy, tradycji, rodziny, a także zachowanie więzi międzypokoleniowych;
  • Prowadzenie badań rynku pracy, pod kątem reorientacji zawodowej osób w różnych przedziałach wiekowych i współdziałanie z innymi instytucjami w tym przedmiocie;
  • Wspomaganie zrównoważonego rozwoju regionów oraz wspólnot i społeczności lokalnych;
  • Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwijanie samoorganizacji, pracy zespołowej i społeczeństwa obywatelskiego;
  • Przeciwdziałanie nadmiernemu rozwarstwieniu i wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu (w tym finansowemu) i cyfrowemu, a także patologiom społecznym.