Fundacja Sportowa Polska

Adres e-mail do kontaktu: fundacja@sportowapolska.org

Cele:

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działalności na rzecz rodziny,
  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.