Fundacja Społeczno-Kulturalna „Silesia”

Telefon: 608 689 340
E-mail: artsport@poczta.fm

Działalność fundacji:

 • Organizowanie turniejów, festiwali, pokazów, koncertów, zawodów, rajdów i innych form aktywności wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 • Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i obozów tematycznych: profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych.
 • Organizowanie konferencji, odczytów, imprez masowych i działalności wydawniczej poświęconej problematyce zgodnej z celami Fundacji.
 • Prowadzenie Klubu Sportowego.
 • Organizowanie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, świetlic i kół zainteresowań.
 • Prowadzenie poradnictwa i tworzenie grup wsparcia.
 • Organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym.
 • Fundowanie stypendiów naukowych, artystycznych, sportowych i socjalnych.
 • Organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej i rehabilitacyjnej wśród osób niepełnosprawnych, uzależnionych i zagrożonych różnego rodzaju patologiami.
 • Angażowanie młodzieży i osób dorosłych do działania na rzecz inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.
 • Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz grup społecznych potrzebujących pomocy, szczególnej opieki i troski.
 • Działania na rzecz dziedzictwa narodowego, kultury, tradycji, zwyczajów lokalnych i regionalnych, podnoszenie świadomości społecznej związanej z procesem integracji europejskiej.
 • Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dla dzieci, młodzieży oraz dla osób dorosłych.
 • Angażowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych oraz ligowej rywalizacji sportowej w sporcie wyczynowym.
 • Organizowanie zajęć sportowych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 • Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie wychowania w duchu patriotycznym, świadomości obywatelskich, ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
 • Organizowanie zajęć o różnym charakterze ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wychowawczych i zdrowotnych.
 • Organizowanie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, na każdym poziomie sportowym, różnorodnych form współzawodnictwa sportowego oraz możliwości uczestniczenia, w takim współzawodnictwie, organizowanym przez inne podmioty.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów i zdań statutowych Fundacji.
 • Organizowanie różnorodnych przedsięwzięć o charakterze, rozrywkowym, edukacyjnym i turystycznym, w celu wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki.
 • Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, obozów, wyjazdów sportowych i turystycznych, rajdów rowerowych i pieszych, krajowych i zagranicznych, dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych.
 • Organizowanie i prowadzenie wymiany młodzieżowej z zagranicą, w celu zapoznania uczestników z dorobkiem i dziedzictwem kulturowym innych narodów.
 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz solidarności międzyludzkiej i z innymi narodami.
 • Działanie na rzecz rozwoju demokracji i samorządności.
 • Działanie na rzecz łączności i współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wspieranie środowisk polskich i polonijnych na obczyźnie.
 • Działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
 • Propagowanie idei wolontariatu.
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
 • Prowadzenie działalności obiektów sportowych.
 • Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 • Prowadzenie pól kempingowych (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.
 • Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.
 • Prowadzenie działalności pośredników turystycznych.
 • Prowadzenie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 • Prowadzenie działalności wspomagającej wystawianiu przedstawień artystycznych.
 • Prowadzenie działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych.
 • Prowadzenie działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 • Prowadzenie wypożyczania i dzierżawienia sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 • Prowadzenie pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.
 • Prowadzenie pozostałej działalności związanej ze sportem.
 • Prowadzenie działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 • Prowadzenie działalności agencji reklamowych.
 • Prowadzenie działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanej.