Fundacja na Rzecz Aktywizacji i Twórczej Integracji Pokoleń „Bajoma”

Adres: ul. Poniatowskiego 2, 41-500 Chorzów

Cele Fundacji:

 1. aktywizowanie i łączenie pokoleń,
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 3. popularyzacja oraz organizowanie i wspieranie działalności w zakresie kultury i sztuki, a w szczególności w zakresie rękodzieła, muzyki, tańca i filmu,
 4. organizacja czasu wolnego,
 5. propagowanie zdrowego, nowatorskiego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
 6. aktywizowanie seniorów w życie społeczne i kulturalne miasta oraz podejmowanie działań zapobiegających marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych,
 7. organizowanie imprez integrujących środowisko rodzin niepełnosprawnych,
 8. organizowanie pomocy osobom potrzebującym i wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
 9. organizowanie samopomocy i promowanie wolontariatu,
 10. pielęgnowanie rozwoju świadomości regionalnej i narodowej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 11. wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 12. promowanie idei integracji Polski z Unią Europejską i obywatelstwa europejskiego.