Fundacja „Colours 2 Beauty”

Adres e-mail: fundacja.colours2beauty@gmail.com

Cele:

  • Upowszechnianie i podnoszenie poziomu szeroko pojętej edukacji artystycznej (muzycznej, plastycznej, literackiej, teatralnej, itp.), a w szczególności wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych / utalentowanych artystycznie w tym także osób niepełnosprawnych.
  • Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw naukowo-edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i artystycznych.
  • Organizacja spotkań z osobami reprezentującymi różne dziedziny życia a w szczególności ze znaczącymi przedstawicielami środowisk związanych z kulturą i sztuką.
  • Upowszechnianie nowych sposobów rozwoju osobistego i autoprezentacji.
  • Promocja i organizacja wolontariatu.
  • Ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem promowania zdrowego stylu życia.
  • Organizowanie i prowadzenie aktywnych form wypoczynku oraz dbałość o efektywne i wartościowe wykorzystanie wolnego czasu.
  • Promocja zdrowia.