Fundacja BLIŹNI

Adres siedziby: ul. 3 Maja 65/1, 41-500 Chorzów

Cele:

  • zapewnienie bezdomnym, samotnym kobietom w ciąży, matkom, ojcom i pełnym rodzinom wychowującym co najmniej jedno dziecko, schronienia na czas ustabilizowania sytuacji życiowej,
  • pomoc rodzinom, samotnym rodzicom lub opiekunom prawnym wychowującym dzieci dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością,
  • wspieranie wyżej wymienionych osób w dążeniu do usamodzielnienia się,
  • zapobieganie sytuacjom prowadzącym do umieszczenia dziecka w domu dziecka,
  • niesienie pomocy dzieciom, w tym dzieciom wychowującym się w rodzinach niepełnych, zmierzającej do zapewnienia im bezpieczeństwa, prawidłowego rozwoju fizycznego i emocjonalnego oraz godnych warunków bytowych,
  • finansowe i pozafinansowe wspieranie budowy, rozwoju i działalności instytucji służących celom tożsamym z wymienionymi powyżej celami fundacji, w tym w szczególności domów samotnej matki,
  • tworzenie możliwości uzyskania porad prawnych, psychologicznych i innych, dzięki współpracy ze specjalistami w tych dziedzinach oraz ośrodkami świadczącymi takie poradnictwo,
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka,
  • działania proekologiczne, troska o zdrowe odżywianie, propagowanie tradycyjnego żywienia i zwyczajów realizowanych w formie warsztatów lub adekwatnych form,
  • działania edukacyjne.