Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”

Adres e-mail: chspserce@gmail.com

Adres www: chspserce.eu

Cele:

 • Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Działalność charytatywna.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji.
 • Działalność na rzecz nauki, oświaty oraz wychowywania dzieci i młodzieży.
 • Krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zatrudnienia osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty lokalnej i społeczności lokalnej.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, praw obywatelskich, także działalność wspomagająca rozwój demokracji.
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Promowanie i organizacja wolontariatu.
 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i inne podmioty, takie jak związki wyznaniowe, kościoły.
 • Działalność na rzecz wsparcia osób starszych, samotnych i niezaradnych życiowo.
 • Prowadzenie szkoleń dla młodzieży i dorosłych w celu readaptacji zawodowej, społecznej i poszerzenia kompetencji edukacyjnych oraz zawodowych.
 • Działalność propagująca zdrowy tryb życia, aktywność ruchową oraz wychowanie poprzez sport, adekwatne dla każdej z grup wiekowych.
 • Podnoszenie wiedzy, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych pracowników, osób współpracujących i wolontariuszy, drogą systematycznych szkoleń.
 • Prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia.
 • Propagowanie idei edukacji permanentnej.