Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Arka II”

Telefon kontaktowy: 32 345 28 10

Cele:

 • Wspieranie instytucji działających w sektorze pomocy społecznej, w ty organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka.
 • Świadczenie pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz umożliwianie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych.
 • Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji grup i osób zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, bezdomnych, bezrobotnych, oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Podejmowanie działań na rzecz osób uwikłanych w zjawiska przemocy w rodzinie, w tym podejmowanie działań profilaktycznych, terapeutycznych oraz organizowanie kampanii informacyjnych.
 • Wspieranie integracji, w tym integracji zawodowej i społecznej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ograniczanie negatywnych skutków tych zjawisk.
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Promowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, a także działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 • Integracja i aktywizacja mniejszości narodowych i etnicznych w środowisku lokalnym.
 • Działanie na rzecz rozwoju i aktywizacji dzieci i młodzieży.
 • Działanie na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn.
 • Działania na rzecz osób w podeszłym wieku, w tym mieszkańców domów pomocy społecznej.
 • Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Wspieranie edukacji.
 • Podejmowanie inicjatyw, realizowanie oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju szeroko pojętej pomocy społecznej.
 • Działanie na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.
 • Wspomaganie rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości na obszarze województwa śląskiego.